Photos of INWTC Match Race Cup III – 2012.

Photos: Atool Sinha, Nilay Patil, Shahid Bashir, Ayesha Lobo, Samal Pradhan, Rahul Rai, Shekhar Yadav, Sagar Kudale, Pia Sanyal, Krish Makhija, Meghana Contoor, Sanjeev Chauhan, Ashok Kumar, Pankaj Kumar.

Click here to read event report